Prázdniny

… trochu jinak

Josef Valenta

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Učitel a potulný lektor. Emeritní četař ČSLA, vojenská odbornost č. 935 – písař; nyní již pravděpodobně vyřazen i ze záloh. Kopředeseda a nástěnkář Koproklubu – Sdružení sprosťáků (nízkoprahové psychohygienické buňky) se sídlem na Dolní Housce. Vášnivý obyvatel jedné ze severokokořínskojiholibereckých roklí.

 Záliby, mj.: – Kráčení spíše méně obydlenou kopcovitou krajinou v kterékoliv roční době a za každého počasí. – Čepování piva (hostinec Pod Houskou; záskoky: hospoda Na konci sil – Houska). – Divadlo mimo divadlo. – Respektování kočičí svobodomyslnosti.

Činnost (míněno „lektorská“) na Prázdninách

Vede odpolední semináře zaměřené obvykle na …

  • témata osobnostní a sociální výchovy podle RVP (autor podkladového textu tématu OSV v RVP; obsah: – rozvíjení kompetence komunikační, personální a sociální (neverbální i verbální komunikace – vč. řady podtémat: řeč lidského těla, technika mluveného projevu, poslechová analýza mluveného projevu, verbální strategie, řešení konfliktů atd.);
  • témata divadelní/dramatické výchovy (scéničnost, divadelnost a dramatičnost jako prostředky výchovy a vzdělávání);
  • témata mimodivadelní teatrality v běžném chování (aneb: „všichni (více či méně) hrajeme divadlo …“).

Současná působiště:

Divadelní fakulta AMU, katedra výchovné dramatiky

https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/

– Ústav teorie scénické tvorby DAMU (externí spolupráce – výzkum scénologie mimodivadelního chování)

https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/ustav-teorie-scenicke-tvorby/

– Filozofická fakulta UK, katedra pedagogiky (člen oborové rady Ph.D. studia; školitel doktorandů)

– EduIn – blogy sub „Články“

https://www.eduin.cz/tag/josef-valenta/

Osobní stránky – josefvalenta.cz

Grafománie

– VALENTA, J. Učíme (se) komunikovat. 2. uprav. vyd., Kladno: AISIS, 2010.

– VALENTA, J. Scénologie (každodenního) chování. Praha: AMU-KANT, 2011. (Scenology of ⁄everyday⁄behaviour

– VALENTA, J. Komunikace pro strážce. Litoměřice: Asociace strážců přírody, 2013. Online verze (2012):

http://sw.strazprirody.cz/files/www/l2fcsmcfb2oer7h386af9divr7/komunikace_pro_strazce.pdf

– VALENTA, J. Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Praha: Grada Publishing, 2013.

– VALENTA, J. Iniciační situace a procesy dramatické tvorby. In Slavík, J., Chrz, V., ŠTECH, S. et al. Tvorba jako poznávání. Praha: Karolinum, 2013, ss. 440-462.

– VALENTA, J. Pověsti z území obce Blatce. Blatce: Pšovka – Okrašlovací spolek Kokořínska a Obecní úřad Blatce, 2014. (starší online verze viz http://blatce.cz/o-obci/povesti/)

VALENTA, J. Výzkum uměním/divadlem a edukační drama. Riedlová, M., Lečbych, M. (eds.) Společný prostor / Common Space 2014. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 256-268. Dostupné na: https://drive.google.com/file/d/1-qT3BnnLeXyqXA7WoG7heuR_qBTyN8Wk/view?usp=drive_link

– VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova ladem ležící (s. 304-313) + Výchovná dramatika aneb Prevence mezi realitou a fikcí … (s. 314-324). In Jedlička, R. a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada Publishing, 2015.

– VALENTA, J. In Jedlička, R. a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 3104-324. ISBN 978-80-247-5447-5

– VALENTA, J. Učitelé učitelů, jejich studenti a vztah teorie ‒ praxe. In Strouhal, M. (ed.) Učit se být učitelem. K vybraným problémům učitelského vzdělávání. Praha: Karolinum, 2016, s. 70 – 115.

– VALENTA, J. Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání. Praha: AMU-KANT, 2019.

– VALENTA, J. & KASÍKOVÁ, H. Edukační dramatika a její možnosti pro práci s růzností. In: Kružíková, L. (ed.) Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2020, s. 111 – 137. Dostupné na: https://imuza.upol.cz/publikace/Kruzikova-Oborova-didaktika.pdf

– VALENTA, J. Etika výzkumu spojeného s divadelními postupy s hlavním zřetelem k výchovné dramatice. In Plicková, K. (ed.) Divadlo a etika. Praha: NAMU, 2023, s 224-245.

– VALENTA, J. Performativní pedagogika. Praha: Nakladatelství AMU, 2023.